privacy en voorwaarden

Privacyverklaring Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder

Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de diensten van Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer/ mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan je te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot je behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder zal je gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om je gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van je persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar suzanne@vanmeernaarminder.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer of via suzanne@vanmeernaarminder.nl .

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder dan kun je contact opnemen met ons via het algemene telefoonnummer of via suzanne@vanmeernaarminder.nl .
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit persoonsgegevens
raadplegen.

Algemene voorwaarden
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
– Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
– Opdrachtgever: alle klanten buiten cliënt/patiënt om, of andere natuurlijke of
rechtspersonen, in opdracht van wie Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder diensten verricht, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s) met wie Leefstijlcoach en diëtistenpraktijk Van Meer naar minder een overeenkomst aan gaat.
– Dieet: voeding op medische indicatie.
– Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
– Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
– Overige diensten: alle werkzaamheden buiten dieetbehandeling en voedingsadvies om,
in welke vorm dan ook, die door de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt/patiënt en/of opdrachtgever worden verricht.
2. De patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.
3. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden
4. De diëtist informeert de patiënt/cliënt schriftelijk over de kosten van de dienstverlening.
5. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
6. De patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
7. Declaraties voor dieetadvisering worden na betaling aan de diëtist door de patiënt/cliënt ingediend bij diens zorgverzekeraar, tot het maximaal vergoede aantal uren per jaar.
8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
9. Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de patiënt/cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt het bedrag wat gelijk staat aan het gemiste consult.
10. De patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist
1. De door de diëtist aan een patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2. Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt/cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt/cliënt in verzuim.
3. De patiënt/cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.
4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt/cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
5. Indien de patiënt/cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
8. Indien een cliënt of patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) verzorgt voor diëtisten de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling. De uitvoering ligt bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 0929 info@klachtenloketparamedici.nl
9. Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.